ÅPENHETSLOVEN

Fra og med 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge.


Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Kjernen i loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

 

Hva gjør vi i Made for Movement?

Made for Movement er opptatt av å opptre sannferdig og etisk, og vi respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner og norske lover. Vi arbeider kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettigheter og for at alle ansatte, både hos oss og i vår leverandørkjede skal oppleve verdighet og trivsel på arbeidsplassen. Vi navigerer etter verdiene omsorg og menneskefokus, og vi forventer og krever den samme standarden fra våre leverandører.

I Made for Movements egen virksomhet jobber vi med menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår som en integrert del av vår HMS policy; risikoanalyse, mål og handlingsplan.

Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er i tillegg regulert i en egen policy, Supplier Policy, for leverandørkjeden. Policyen beskriver hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

Som en del av vår Supplier Policy krever vi at leverandører gjennomfører en «Self assessment» som beskriver våre leverandørkrav. Dette betyr at leverandørene forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og antikorrupsjon. Vi overvåker leverandørene våre gjennom leverandørevalueringer og revisjoner.

Som ledd i etterlevelse av Åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven både internt og i leverandørkjeden og for å sørge for implementering i alle selskapets forretningsområder og styringssystemer.

Made for Movement AS er del av et konsern. Det pågår et arbeid med å etablere en felles Code of Conduct for alle selskaper i konsernet.  Rapportering om våre aktiviteter blir en del av en bærekraftrapport som publiseres innen juni hvert år.

Dersom du har henvendelser gjeldende Åpenhetsloven, kan du kontakte oss her.


 

English:

Made for Movement is subject to the Norwegian Transparency Act that entered into force as of 1 July 2022. 

The purpose is to promote companies’ respect for fundamental human rights and decent working conditions, within business partners and in supply chains. An essential part of the law is to ensure the public's access to information regarding these conditions and how businesses handle them. The core of the law involves the duty to carry out and report on due diligence assessments. Due diligence assessments mean that businesses must map possible negative impacts on fundamental human rights and decent working conditions in own production and within business partners and supply chains, implement improvement measures, follow up and report.


What do we do in Made for Movement?

 Made for Movement strive to act truthfully and ethically, and we respect and support fundamental human rights as they appear in international conventions and Norwegian laws. We work continuously to comply with human rights and to ensure that all employees, both with us and throughout our supply chain experience dignity and well-being at the workplace. We navigate by the company values of caring and people-focused, and we expect and demand the same standard from our suppliers.

In Made for Movement's own operations we work with human rights and decent working conditions as an integral part of our HSE policy; risk analysis, goals and action plans.

How we carry out our procurement, follow up on contracts and collaborate with and develop suppliers is also regulated in a separate policy, the Supplier Policy, for the supply chain. The policy describes how we want to carry out due diligence assessments and work with improvement measures to ensure that suppliers comply with human rights and decent working conditions.

As part of our Supplier Policy, we require suppliers to carry out a "Self-assessment" which describes our supplier requirements. This means that the suppliers commit to carry out their operation in accordance with internationally recognized standards relating to human rights, working conditions, the environment and anti-corruption. We monitor our suppliers through supplier evaluations and audits.

To comply with the Transparency Act, we work continuously to identify and uncover potential risks of violation of the law, both internally and in the supply chain, and to ensure implementation in all the company's business areas and management systems. Reporting on our activities will be included in our sustainability report published by June every year.

If you have inquiries concerning the Norwegian Transparency Act, you can contact us here.