ÅPENHETSLOVEN

Fra og med 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge.

Formålet med denne redegjørelsen er å være så transparent som mulig ovenfor våre interessenter, og å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Kjernen i loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

 

Denne redegjørelsen er skrevet i samsvar med OECD sine retningslinjer.

Hva gjør vi i Made for Movement?

Made for Movement er opptatt av å opptre sannferdig og etisk, og vi respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner og norske lover. Vi arbeider kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettigheter og for at alle ansatte, både hos oss og i vår leverandørkjede skal oppleve verdighet og trivsel på arbeidsplassen. Vi navigerer etter verdiene omsorg og menneskefokus, og vi forventer og krever den samme standarden fra våre leverandører.

 

I Made for Movements egen virksomhet jobber vi med menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår som en integrert del av vår HMS policy; risikoanalyse, mål og handlingsplan.

 

Avvik relatert til mobbing, trakassering, diskriminering og psykososialt arbeidsmiljø rapporteres i bedriftens HMS avvikssystem. Rutiner for dette er beskrevet i bedriftens personalhåndbok.

 

Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er regulert i en egen policy, Supplier Policy, for leverandørkjeden. Policyen beskriver hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

 

Som en del av vår Supplier Policy krever vi at leverandører gjennomfører en «Self assessment» som beskriver våre leverandørkrav. Dette betyr at leverandørene forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og antikorrupsjon. Vi overvåker leverandørene våre gjennom leverandørevalueringer og revisjoner.

 

Som ledd i etterlevelse av Åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven både internt og i leverandørkjeden og for å sørge for implementering i alle selskapets forretningsområder og styringssystemer.

Dersom du har henvendelser gjeldende Åpenhetsloven, kan du kontakte oss her.

Risiko- og aktsomhetsvurderinger

Made for Movement bruker OECD hjulet som basis for våre aktiviteter knyttet til Åpenhetsloven. Vi har kommet godt i gang med arbeidet, og har per Juni 2023 gjennomført våre første risiko- og aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD hjulet.

 

Det er verdt å nevne at Made for Movement i en årrekke allerede har benyttet Code of Conduct, leverandør selvrapportering på alle kritiske leverandører, og utført audits ved behov. Disse aktivitetene passer godt inn i arbeidet som er rammesatt gjennom Åpenhetsloven. Made for Movement har startet OECD kartleggingen med Group (konsern) og AS (norske salgsavdelingen), og vil i årene fremover også inkludere alle deler av konsernet med de ulike datterselskapene. Vi vil bruke tiden nå til å lære, og basert på kartleggingen gradvis gå mer i detalj innen prioriterte risikoområder.

 

Rapporten kan du lese her.

 

Vurdering av nye leverandører i 2023.